viagra generika viagra kaufen cialis generika cialis online levitra kaufen levitra generika kamagra jelly kamagra shop viagra tablets australia levitra online australia cialis daily australia levitra australia kamagra 100 kamagra 100mg
ThaiHotline แจ้งเว็บไซต์ผิดกฎหมาย/เป็นอันตราย เพื่อการใช้อินเทอร์เน็ตอย่าง สร้างสรรค์ และ ปลอดภัย ในสังคมไทย

ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ

ข่าวและบทความ

24 เมษายน 2560
ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชนมีกำหนดต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สหพันธ์เยาวชนแห่งชาติจีน (All-China Youth Federation: ACYF) จำนวน 6 คน ซึ่งเดินทางมาเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 16-20 เมษายน 2560 เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาเยาวชนของไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน

ภาคีเครือข่าย