/**
viagra generika viagra kaufen cialis generika cialis online levitra kaufen levitra generika kamagra jelly kamagra shop viagra tablets australia levitra online australia cialis daily australia levitra australia kamagra 100 kamagra 100mg
*/

เนื้อหาเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ รวมถึง เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทั้งในด้านสังคม จิตวิทยา เศรษฐกิจ การเมือง และการทหาร ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาการคุกคามจากภายในประเทศ หรือปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ เช่น การนำเสนอข่าวการก่อการร้าย นำเสนอข้อมูลลับทางราชการ หรือข้อมูลที่ทำให้เกิดความตื่นตระหนกในสังคมที่ทำให้ประชาชนรู้สึกถึงความไม่มั่นคงและปลอดภัยของประเทศและการถูกคุกคามของสิทธิมนุษยชน เกิดความเสื่อมศรัทธาต่อสถาบันรัฐสภา และเกิดความแตกแยกในสังคมไทย อันนำมาซึ่งปัญหาอื่นๆ เช่น เศรษฐกิจ การเมือง การทหาร เป็นต้น ซึ่งเป็นการกระทำผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ มาตรา 14 วรรค (2) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความ ตื่นตระหนกแก่ประชาชน และ วรรค (3) นำ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการ ก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา