viagra generika viagra kaufen cialis generika cialis online levitra kaufen levitra generika kamagra jelly kamagra shop viagra tablets australia levitra online australia cialis daily australia levitra australia kamagra 100 kamagra 100mg

เนื้อหายาเสพติด หมายถึง เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา การขาย การบริโภค (ซื้อ ขาย หรือใช้) สารเสพติดที่จัดได้ว่าเป็นประเภทที่ผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 เช่น เว็บขายยาเสพติด/อุปกรณ์การเสพยา เช่น ยาบ้า กัญชา นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการเสพยาหรือวิธีการเสพยาเสพติด เป็นต้น ซึ่งในมาตรา 4 พระราชบัญญัติดังกล่าวยังระบุถึง ?โฆษณา?หมายความรวมถึงกระทำการไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความเพื่อประโยชน์ในทางการค้า แต่ไม่หมายความรวมถึงเอกสารทางวิชาการหรือตำราที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 มาตรา 14 กล่าวว่า ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า เอกสารหรือข้อมูลข่าวสารอื่นใด ซึ่งส่งทางไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ในการสื่อสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศใด ถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เจ้าพนักงานซึ่งได้รับอนุมัติจากเลขาธิการเป็นหนังสือจะยื่นคำขอฝ่ายเดียวต่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา เพื่อมีคำสั่งอนุญาตให้เจ้าพนักงานได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสาร