/**
viagra generika viagra kaufen cialis generika cialis online levitra kaufen levitra generika kamagra jelly kamagra shop viagra tablets australia levitra online australia cialis daily australia levitra australia kamagra 100 kamagra 100mg
*/

เนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ คือ การทำซ้ำ เผยแพร่ หรือดัดแปลงผลงาน สินค้า หรือบริการ ที่มีเจ้าของลิขสิทธิ์เพื่อหาประโยชน์จากการทำซ้ำหรือดัดแปลงดังกล่าวแก่ตนเอง เช่น เว็บดาวโหลดภาพยนตร์หรือเพลงที่มีลิขสิทธิ์ เว็บขายสินค้าแบรนด์ลอกเลียนแบบ เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า หรือเครื่องสำอาง   ผู้ที่กระทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2567 ต้องมีโทษปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หากการทำละเมิดดังกล่าวเพื่อการค้า ผู้กระทำจะมีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึงสี่ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนถึงแปดแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ