/**
viagra generika viagra kaufen cialis generika cialis online levitra kaufen levitra generika kamagra jelly kamagra shop viagra tablets australia levitra online australia cialis daily australia levitra australia kamagra 100 kamagra 100mg
*/

เนื้อหาการฉ้อโกงทางการเงินผ่านอินเทอร์เน็ต คือ การใช้กลโกงทางการเงิน หรือการก่ออาชญากรรมทางการเงิน เช่น ส่งข้อความหลอกให้โอนเงิน/ส่งข้อมูลทางการเงิน เช่น บัตรเครดิต เลขที่บัญชี ถูกหลอกให้ซื้อสินค้าออนไลน์แล้วไม่ได้รับสินค้า โดยหากเป็นกลลวงทางการเงิน เช่น
ฟิชชิ่ง (Phishing) ถือว่าผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ มาตรา 14 วรรค (1) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน และหากผู้ที่ถูกหลอกในการซื้อสินค้าบนอินเทอร์เน็ต ก็จะมีกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน (พ.ศ. 2540) มีหลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าทุกประเภท และ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน (มาตรา 42 วรรคสอง และ มาตรา 61) ซึ่งก็จะเอาผิดตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้