viagra generika viagra kaufen cialis generika cialis online levitra kaufen levitra generika kamagra jelly kamagra shop viagra tablets australia levitra online australia cialis daily australia levitra australia kamagra 100 kamagra 100mg

เนื้อหาการละเมิดเด็ก คือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิด้านเด็ก ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ เกิดขึ้นจากการถูกกระทำ เช่น การล่วงเกินทางเพศ การใช้เด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์ เช่น ค้าเด็ก ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546  มาตรา 27 ซึ่งระบุห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศประเภทใดซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กหรือผู้ปกครอง โดยเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดของเด็ก หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เนื้อหาการละเมิดเด็กบนอินเทอร์เน็ตสามารถแบ่งออกเป็น

  • สื่อลามกอนาจารเด็ก ? ภาพ/คลิปลามกของเด็ก การกระทำอนาจารกับเด็ก
  • ภาพเปลือยเด็ก ? ภาพเปลือยของเด็ก
  • ค้าประเวณีเด็ก ? การนำเสนอการขายบริการทางเพศกับเด็ก
  • การจัดทัวร์เพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก ? การโฆษณาขายบริการทางเพศกับเด็กโดยจัดเป็นลักษณะของโปรแกรมทัวร์ในประเทศไทย
  • ล่อลวงเด็ก ? การล่อลวงเด็กเพื่อนัดพบและแสวงหาประโยชน์ทางพาณิชย์กับเด็ก
  • ค้าเด็ก ? การขายเด็กเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินหรือทรัพย์สิน