ภาคีในประเทศไทย

ภาคีในประเทศ

เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย

เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย เกิดจากการรวมตัวกันของเครือข่ายองค์กรที่ทำงานด้านการละเมิดสิทธิเด็กในประเทศไทย มีพันธกิจหลักในการรณรงค์ ผลักดัน ติดตาม และรายงานการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ และพิธีสารเลือกรับ รวมถึงนำเสนอผลงาน สะท้อนและให้ข้อเสนอแนะต่อการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของสมาชิก และสนับสนุนการทำงานร่วมกันในประเด็นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งการรณรงค์ และผลักดันเชิงนโยบายให้รัฐและองค์กรภาคประชาสังคมดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และพิธีสารเลือกรับที่เกี่ยวข้อง...

ภาคีในประเทศ

สำนักป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสาระสนเทศและการสี่อสาร

สำนักป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสาระสนเทศและการสี่อสาร (Ministry of Information and Communication Technology: MICT)กระทรวงไอซีที เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาและบูรณการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักป้องกันฯ มีอำนาจในการใช้กฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 จึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการผู้กระทำความผิดโดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือ...

ภาคีต่างประเทศ

ภาคีต่างประเทศ

INHOPE Foundation

The INHOPE Foundation เป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือในการสนับสนุนการจัดตั้งฮอตไลน์ในระดับประเทศทั่วโลกให้เกิดขึ้นเพื่อสร้างมาตรการในการจัดการกับเนื้อหาการละเมิดเด็กบนอินเทอร์เน็ต เป้าหมายและภารกิจหลักของ INHOPE Foundation คือการสนับสนุนทั้งด้านการเงินและองค์ความรู้ในการจัดตั้งฮอตไลน์ที่อยู่นอกเหนือจากทวีปยุโรป และวางแผนที่จะขยายเครือข่ายฮอตไลน์ออกไปทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศที่ยังมีการผลิตและเผยแพร่สื่อลามกเด็ก และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ INHOPE Foundation ได้มองหาแหล่งทุนจากองค์กรเอกชน เงินบริจาคบุคคล...