ภาคีในประเทศไทย

ภาคีในประเทศ

ศูนย์คดีละเมิดทางเพศเด็ก กรมสอบสวนคดีพิเศษ

การกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศและสื่อลามกอนาจารเด็กมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการกระทำความผิดดังกล่าว ยังมีลักษณะที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากได้มีการกระทำความผิดโดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอินเทอร์เน็ต และอาจมีลักษณะอันเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ หรือเป็นการกระทำขององค์กรอาชญากรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศและสื่อลามกอนาจารเด็กออนไลน์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้เพิ่มคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็กในบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ...

ภาคีต่างประเทศ