Author Archives: root

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สร้างการเรียนรู้ต่อต้าน cyber bullying และ school bully รวมถึงการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านแอพพลิเคชั่น M Help Me แก่นักเรียนชั้น ป. 5 เกือบ 300 คน วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดหนองแขม กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สร้างการเรียนรู้ต่อต้าน cyber bullying และ school bully แก่นักเรียนชั้น ป. 5 เกือบ 300 คน ณ โรงเรียนวัดหนองแขม กรุงเทพฯ

เครือข่ายความร่วมมือเพื่อปกป้องเด็กจากภัยออนไลน์ยื่นหนังสือต่อกรรมาธิการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อเรียกร้องออกมาตรการกำกับดูแล และสร้างการรู้เท่าทันให้แก่เด็กและบุคคลแวดล้อม พร้อมผลักดันให้การปกป้องเด็กจากภัยออนไลน์เป็นวาระแห่งชาติ

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา เครือข่ายความร่วมมือเพื่อปกป้องเด็กจากภัยออนไลน์ นำโดย ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก เดินทางเข้าสภาฯ อ่านแถลงการณ์ต่อ สว. ครูหยุย วัลลภ ตังคณานุรักษ์ กรรมาธิการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนร่วมแสดงความรับผิดชอบ ออกมาตรการกำกับดูแล และสร้างการรู้เท่าทันให้แก่เด็กและบุคคลแวดล้อม พร้อมผลักดันให้การปกป้องเด็กจากภัยออนไลน์เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่ง สว. ครูหยุย รับจะแต่งตั้งคณะทำงานมาดูแลขับเคลื่อนเรื่องนี้ร่วมกับเครือข่ายต่อไป

เฟซบุ๊ก เปิดแพลตฟอร์มเรียนรู้ภาษาไทย “We Think Digital” เพื่อช่วยส่งเสริมทักษะสำหรับโลกดิจิทัล และสร้างชุมชนของพลเมืองดิจิทัลที่มีความรับผิดชอบได้

เฟซบุ๊กจับมือผู้เชี่ยวชาญทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เปิดแหล่งเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดี

เสวนา เปิดวิถีออนไลน์…เด็กไทยกับภัยใกล้ตัว วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ จัดโดย สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ร่วมกับ COPAT

เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ร่วมกับ COPAT (ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์) กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดเสวนา “เปิดวิถีออนไลน์…เด็กไทยกับภัยใกล้ตัว” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักต่อสังคมในการปกป้องคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์

Page 4 of 43
1 2 3 4 5 6 7 43