Category Archives: ภาคีต่างประเทศ

INHOPE Foundation

The INHOPE Foundation เป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือในการสนับสนุนการจัดตั้งฮอตไลน์ในระดับประเทศทั่วโลกให้เกิดขึ้นเพื่อสร้างมาตรการในการจัดการกับเนื้อหาการละเมิดเด็กบนอินเทอร์เน็ต เป้าหมายและภารกิจหลักของ INHOPE Foundation คือการสนับสนุนทั้งด้านการเงินและองค์ความรู้ในการจัดตั้งฮอตไลน์ที่อยู่นอกเหนือจากทวีปยุโรป และวางแผนที่จะขยายเครือข่ายฮอตไลน์ออกไปทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศที่ยังมีการผลิตและเผยแพร่สื่อลามกเด็ก และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ INHOPE Foundation ได้มองหาแหล่งทุนจากองค์กรเอกชน เงินบริจาคบุคคล หรือจากแหล่งทุนต่างๆ เพื่อใช้ในการสร้างฮอตไลน์ให้ได้ทุกประเทศทั่วโลก