Category Archives: กฎหมายน่ารู้

พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ประกาศเป็นกฎหมายแล้ว เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 โดยมีผลใช้บังคับในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ในการดูแลเพื่อให้การใช้งานออนไลน์ปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ

สร้างศักยภาพในการป้องกันรับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามไซเบอร์โดยเน้นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ หรือ CII ทั้งรัฐและเอกชน

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข่าวปลอม หรือ FAKE NEWS

การเผยแพร่หรือแพร่กระจายข้อมูลที่เป็นข่าวปลอม หรือ FAKE NEWS ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล พ.ศ. …. หรือ พ.ร.บ.ดิจิทัลไอดี

1. กำหนดคำนิยาม “พิสูจน์และยืนยันตัวตน” หมายความว่า การระบุตัวตน การแสดงตน การพิสูจน์ตัวตน การแสดงหลักฐานใด ๆ และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ขอใช้บริการ และการยืนยันตัวตนของผู้ขอใช้บริการ ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงการแสดงเจตนา การให้ความยินยอม การทำนิติกรรมสัญญาใด ๆ หรือการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้เป็นไปตามความประสงค์หรือเจตนาของผู้ใช้บริการ และ “ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของดิจิทัล” หมายความว่า ระบบและเครือข่ายกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสมาชิก หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพัฒนาและบริหารจัดการโดยบริษัทผู้ให้บริการระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

Page 2 of 2
1 2