Category Archives: ข่าวและกิจกรรม

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ เทศบาลนครยะลา จัดอบรมเพื่อพัฒนาครูยะลา ณ เทศบาลนครยะลา จ.ยะลา ในหัวข้อ รู้เท่าทันสื่อและนวัตกรรมสื่อเพื่อการเรียนรู้ วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2563 โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ เทศบาลนครยะลา
จัดอบรมเพื่อพัฒนาครูยะลา ณ เทศบาลนครยะลา จ.ยะลา เรื่อง รู้เท่าทันสื่อและนวัตกรรมสื่อเพื่อการเรียนรู้

DEPA ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดกิจกรรม Social Media สร้างสรรค์หรืออันตราย เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

DEPA ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดกิจกรรม Social Media สร้างสรรค์หรืออันตราย เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาวัยเก๋าให้เรียนรู้การใช้สื่ออย่างถูกวิธี ให้ฉลาดใช้สื่อ

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดกิจกรรมให้กับ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง วันที่ 27-28 มกราคม 2563 เรื่องการป้องกันการระรานออนไลน์ หรือ cyber bullying การละเมิดทางเพศ การเสพติดเกมและการพนัน

เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย มีโอกาสชวนน้อง ๆ อัสสัมชัญระยองคุยเรื่องการป้องกันการระรานออนไลน์ หรือ cyber bullying การละเมิดทางเพศ การเสพติดเกมและการพนัน

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สร้างการเรียนรู้ต่อต้าน cyber bullying และ school bully รวมถึงการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านแอพพลิเคชั่น M Help Me แก่นักเรียนชั้น ป. 5 เกือบ 300 คน วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดหนองแขม กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สร้างการเรียนรู้ต่อต้าน cyber bullying และ school bully แก่นักเรียนชั้น ป. 5 เกือบ 300 คน ณ โรงเรียนวัดหนองแขม กรุงเทพฯ

Page 2 of 9
1 2 3 4 5 9