Category Archives: ข่าวและกิจกรรม

เครือข่ายความร่วมมือเพื่อปกป้องเด็กจากภัยออนไลน์ยื่นหนังสือต่อกรรมาธิการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อเรียกร้องออกมาตรการกำกับดูแล และสร้างการรู้เท่าทันให้แก่เด็กและบุคคลแวดล้อม พร้อมผลักดันให้การปกป้องเด็กจากภัยออนไลน์เป็นวาระแห่งชาติ

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา เครือข่ายความร่วมมือเพื่อปกป้องเด็กจากภัยออนไลน์ นำโดย ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก เดินทางเข้าสภาฯ อ่านแถลงการณ์ต่อ สว. ครูหยุย วัลลภ ตังคณานุรักษ์ กรรมาธิการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนร่วมแสดงความรับผิดชอบ ออกมาตรการกำกับดูแล และสร้างการรู้เท่าทันให้แก่เด็กและบุคคลแวดล้อม พร้อมผลักดันให้การปกป้องเด็กจากภัยออนไลน์เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่ง สว. ครูหยุย รับจะแต่งตั้งคณะทำงานมาดูแลขับเคลื่อนเรื่องนี้ร่วมกับเครือข่ายต่อไป

เสวนา เปิดวิถีออนไลน์…เด็กไทยกับภัยใกล้ตัว วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ จัดโดย สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ร่วมกับ COPAT

เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ร่วมกับ COPAT (ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์) กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดเสวนา “เปิดวิถีออนไลน์…เด็กไทยกับภัยใกล้ตัว” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักต่อสังคมในการปกป้องคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา Facebook ได้เปิดตัวโครงการขับเคลื่อนพลเมืองดิจิทัลในเมืองไทย We Think Digital โดย ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนของคณะที่ปรึกษาโครงการ กล่าวถึงการพัฒนาโครงการให้สอดรับกับสถานการณ์ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา Facebook ได้เปิดตัวโครงการขับเคลื่อนพลเมืองดิจิทัลในเมืองไทย We Think Digital โดย ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนของคณะที่ปรึกษาโครงการ (Advisory Group) ขึ้นกล่าวถึงการวางแผนและพัฒนาโครงการนี้ให้เหมาะสมกับปัญหาและสถานการณ์ในประเทศไทย

กิจกรรม Young Safe Internet Leader วันที่ 18-20 ตุลาคม 2562 โดย บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) หรือ ดีแทค และมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้รับการสนับสนุนจากสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และสำนักงานกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 18-20 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) หรือ ดีแทค และมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้รับการสนับสนุนจากสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และสำนักงานกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้จัดกิจกรรม Young Safe Internet Leader โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อสร้างแกนนำเยาวชนที่มีความรู้และทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย รู้เท่าทัน จำนวน 100 คนจาก 20 โรงเรียนทั่วประเทศ

Page 3 of 9
1 2 3 4 5 6 9