Category Archives: ข่าวและกิจกรรม

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทยปี 2562 วันที่ 16-17 ตุลาคม 2562 ณ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 16-17 ตุลาคม 2562 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทยปี 2562 ณ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยเป็นวิทยากร ฐานกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยออนไลน์ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดใต้ (ราษฎร์นิมิต) สำนักงานเขตสวนหลวง

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยเป็นวิทยากรฐานกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยออนไลน์ ในกิจกรรม “การเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน ในเรื่องความรุนแรงและการรู้จักปกป้องตนเอง อนามัยเจริญพันธุ์ และภัยออนไลน์” ณ โรงเรียนวัดใต้ (ราษฎร์นิมิต) สำนักงานเขตสวนหลวง

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตเข้าร่วมให้ความรู้ในการกลั่นแกล้งและความรุนแรงบนโลกไซเบอร์ กับกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำพลเมืองฉลาดใช้สื่อในพื้นที่ต้นแบบและสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกการเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อครั้งที่ 1 ภาคใต้วันที่ 27 กันยายน 2562 ณ บ้านหน้าเกาะ บลิสฟูล รีสอร์ท อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องการกลั่นแกล้งและความรุนแรงบนโลกไซเบอร์ ได้ให้ผู้เข้าอบรมลองทำกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องความรุนแรงทางกาย ทางวาจา และความรุนแรงทางเพศ บนโลกออนไลน์ หลายกรณีเกิดบนดินแล้วถูกนำไปขยายหรือกระทำซ้ำกับเหยื่อบนโลกไซเบอร์ เพราะทุกคนล้วนเป็นพลเมืองดิจิทัลต้องฉลาดใช้สื่อออนไลน์ ปลอดภัย สร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่อสังคม

อบรมรู้เท่าทันสื่อออนไลน์แก่น้อง ๆ สภาเด็กและเยาวชนตำบลคลองข่อย จังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย จังหวัดนนทบุรี วันที่ 26 กันยายน 2562

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ที่ผ่านมามูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้นำทีมไปช่วยเสริมสร้างอาวุธป้องกันภัยออนไลน์ให้แก่น้อง ๆ สภาเด็กและเยาวชนตำบลคลองข่อย จังหวัดนนทบุรี ภายใต้โครงการ รู้เท่าทันสื่อออนไลน์ เพื่อปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมค่านิยมในการใช้สื่อและเลือกรับสื่อที่ถูกต้องเหมาะสมตามช่วงวัย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย จังหวัดนนทบุรี

Page 4 of 9
1 2 3 4 5 6 7 9