Category Archives: ข่าวและกิจกรรม

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดอบรมการคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ รุ่นที่ 2 วันที่ 19 กันยายน 2562 ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน

19 กันยายน 2562 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมกับ COPAT center จัดอบรมการคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ให้สายด่วน 1300 เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็ก คนทำงานด้านเด็กเยาวชนและครอบครัว คนทำงานด้านสิทธิเด็ก รุ่นที่ 2

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดอบรมการคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ รุ่นที่ 1 วันที่ 16 กันยายน 2562 ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดอบรมการคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ รุ่นที่ 1 ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ Terrs Des Hommes Netherland

อบรมพัฒนาเยาวชนแกนนำในการปกป้องตนเองและผู้อื่นจากการถูกละเมิดออนไลน์ วันที่ 10-11 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด(บุณยรักษ์อุทิศ) จ.ประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยได้จัดอบรมกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชนแกนนำในการปกป้องตนเองและผู้อื่นจากการถูกละเมิดออนไลน์ วันที่ 10-11 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด(บุณยรักษ์อุทิศ) จ.ประจวบคีรีขันธ์

งานแถลงข่าว สถานการณ์เด็กไทยกับภัยออนไลน์ 2562 วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย ศูนย์ประสานงานส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ หรือ โคแพท (COPAT – Child Online Protection Action Thailand) มีการแถลงผลสำรวจที่ทำร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย เกี่ยวกับ “สถานการณ์เด็กไทยกับภัยออนไลน์” ซึ่งทำการสำรวจทางออนไลน์เมื่อเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน 2562 กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 6-18 ปี จำนวน 15,318 คน จากทั่วประเทศ

Page 5 of 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9