Category Archives: สื่อเผยแพร่

การ์ตูนไซเบอร์คิดส์ ตอน เด็กติดเกม

เด็กติดเกม

การ์ตูน Cyber Kid ตอน 01 เด็กติดเกม การ์ตูน Animation สอนทักษะการออนไลน์อย่างปลอดภัย (Safety Tips) และเรียนรู้เรื่องมารยาทเน็ต (Netiquette) รวมถึงเนื้อหากฎหมายไอซีที เพื่อการเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อไอซีทีอย่างส­ร้างสรรค์และปลอดภัย

Page 43 of 43
1 40 41 42 43