Knowledge cornerSee All

ข่าวล่าสุด

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนราชบุรีสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 จ. ราชบุรี

News and Activities

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนราชบุรีสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 จ. ราชบุรี

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565จังหวัดราชบุรี ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้สื่อของเด็กและเยาวชน ยกวาระสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และรู้เท่าทันสื่อเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องรีบดำเนินการทันที ท่านอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนราชบุรีสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชนขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฎจอมบึง...