Category Archives: News and Activities

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒาไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Application & e-Book โดยได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ให้คุณครูจาก 11 โรงเรียน ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ60พรรษา บางใหญ่ วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒาไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง Application & e-Book โดยได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ให้กับคุณครูจาก 11 โรงเรียน ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ60พรรษา บางใหญ่

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ภายใต้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างบทบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดต่อเด็กผ่านสื่อออนไลน์ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่อาคาร KX ถ.กรุงธนบุรี

 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่อาคาร KX ถ.กรุงธนบุรี กรมกิจการเด็กและเยาวชน ภายใต้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างบทบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดต่อเด็กผ่านสื่อออนไลน์

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒาไทย ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) เพื่อจัดอบรมเรื่องรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ ให้กับน้อง ๆ ที่เป็นตัวแทนนักเรียนจาก 10 โรงเรียน ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ60พรรษา บางใหญ่ วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒาไทย ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ได้จัดอบรมเรื่องรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ ให้กับน้อง ๆ ที่เป็นตัวแทนนักเรียนจาก 10 โรงเรียน ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ60พรรษา บางใหญ่

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. จัดการอบรมแนวปฏิบัติของผู้บังคับใช้กฎหมายในคดีออนไลน์ วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมบอลรูม 2 ชั้น 8 โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. จัดการอบรมแนวปฏิบัติของผู้บังคับใช้กฎหมายในคดีออนไลน์ ณ ห้องประชุมโรงแรมอิสติน มักกะสัน

Page 1 of 9
1 2 3 4 9