Category Archives: News and Activities

อบรมเชิงปฏิบัติการ แนวปฏิบัติของครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองต่อกรณีล่วงละเมิดต่อเด็กและยาวชน โดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี วันที่ 25 ตุลาคม 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ แนวปฏิบัติของครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองต่อกรณีล่วงละเมิดต่อเด็กและยาวชน วันที่ 25 ตุลาคม 2563

วันที่ 25 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวปฏิบัติของครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองต่อกรณีล่วงละเมิดต่อเด็กและยาวชน ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี

โครงการไทยฮอตไลน์ โดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดอบรม ครูแกนนำในการปกป้องเด็กและเยาวชนจากภัยออนไลน์ วันที่ 24 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี

ครูแกนนำในการปกป้องเด็กและเยาวชนจากภัยออนไลน์ วันที่ 24 ตุลาคม 2563

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 โครงการไทยฮอตไลน์ โดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สนับสนุนโดย Terrs Des Hommes Netherland จัดอบรม “ครูแกนนำในการปกป้องเด็กและเยาวชนจากภัยออนไลน์” ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี โดยการอบรมครั้งนี้ เป็นการอบรมครูในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส ในการใช้ Canva ทำสื่อให้ความรู้ สื่อรณรงค์ เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนจากภัยออนไลน์

อบรมพัฒนาศักยภาพองค์กรพัฒนาสังคมเพื่อคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ วันที่ 25-26 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเซลาโน โรงแรมปาลาซโซ่ กทม. โดย Hanns Seidel Foundation ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ชมรมพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง กรมกิจการเด็กและเยาวชน

อบรมพัฒนาศักยภาพองค์กรพัฒนาสังคมเพื่อคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ วันที่ 25-26 กันยายน 2563

ผ่านพ้นไปแล้วกับงานอบรมพัฒนาศักยภาพองค์กรพัฒนาสังคมเพื่อคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเซลาโน โรงแรมปาลาซโซ่ กทม. โดย Hanns Seidel Foundation ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ชมรมพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง กรมกิจการเด็กและเยาวชน

การอบรมพัฒนาศักยภาพ พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก กรณีภัยออนไลน์ วันที่ 26-27 สิงหาคม 2563 โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ

การอบรมพัฒนาศักยภาพ พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก กรณีภัยออนไลน์ วันที่ 26-27 สิงหาคม 2563

มื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2563 ได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 กรณีภัยออนไลน์ต่อเด็กงานนี้ได้รับความร่วมมือจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนที่ส่งเจ้าหน้าที่จากบ้านพักเด็กจำนวน 15 ท่าน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้อีกทั้งได้รับเกียรติจากวิทยากร 4 ท่านได้แก่

Page 1 of 10
1 2 3 4 10