Category Archives: Publishing media

แนวปฏฺิบัติสำหรับสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับเด็กกรณีภัยออนไลน์

โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) >> คลิกดาวน์โหลด แนวปฏฺิบัติสำหรับสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับเด็กกรณีภัยออนไลน์

แนวทางเลี้ยงลูกยุคดิจิทัล

โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) >> คลิกดาวน์โหลด แนวทางเลี้ยงลูกยุคดิจิทัล

อินเทอร์เน็ตปลอดภัยในโรงเรียน

โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) >> คลิกดาวน์โหลด อินเทอร์เน็ตปลอดภัยในโรงเรียน

แนวทางเวชปฏิบัติการช่วยเหลือและคุ้มครองเด็ก จากการทารุณกรรมและภัยออนไลน์ ในระดับโรงพยาบาล

โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) >> คลิกดาวน์โหลด แนวทางเวชปฏิบัติการช่วยเหลือและคุ้มครองเด็ก จากการทารุณกรรมและภัยออนไลน์ ในระดับโรงพยาบาล

Page 3 of 37
1 2 3 4 5 6 37