วัถตุประสงค์

1.เพื่อเป็นช่องทางในการรับแจ้งเนื้อหาผิดกฎหมาย/เป็นอันตรายจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะสื่อลามกและการละเมิดทางเพศเด็ก

2.เพื่อเป็นจุดประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการกับเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย/เป็นอันตรายเพื่อป้องกันแก้ไขก่อนที่ปัญหาจะลุกลามสร้างความเสียหายรุนแรง

3.เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการ ให้มีแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกันในการจัดการกับเนื้อหาผิดกฎหมาย/เป็นอันตรายบนอินเทอร์เน็ต

4.เพื่อประสานความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ ในการต่อต้านการใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่ผิดกฎหมาย/เป็นอันตราย

5.เพื่อเป็นจุดประสานงานกับเครือข่ายสายด่วนอินเทอร์เน็ตสากล INHOPE ในการทำงานต่อต้านภาพลามกและการละเมิดเด็กบนอินเทอร์เน็ต